วัตถุประสงค์ของโครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมีไม้สำหรับใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือน

๒. เพื่อเพิ่มรายได้จากการปลูกไม้พลังงานทดแทน

๓. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในจังหวัดมหาสารคามเอื้อประโยชน์ต่อทรัพยากรพื้นฐานทางการเกษตร

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่