พื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ชุมชน ปี 2554 ขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยเริ่มต้นจากแหล่งกำเนิดขยะต้นทางลดปริมารขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่การจัดการขยะกลางทาง การขนส่ง และการกำจัด
ขยะปลายทางอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
              ข้อมูลเพิ่มเติม แผ่นพับโครงการ
ดาวน์โหลดหน้าที่ 1   ดาวน์โหลดหน้าที่ 2  ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

คอมเมนต์ 

 
0 #3 mymnvattame .-.-. .:.
http://www.viagradelightful.com/#weeniameatt - http://www.viagradelightful.com/#weeniameatt - viagra brand viagra low cost
viagra safe
อ้างอิง
 
 
0 #2 mymnvattame .-.-. .:.
http://www.viagradelightful.com/#weeniameatt - http://www.viagradelightful.com/#weeniameatt - viagra drugstore viagra cod
viagra brand
อ้างอิง
 
 
0 #1 weeniameatt .-.-. .:.
http://site.ru - http://site.ru - site site
site
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่