บริการวิชาการ

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

กระดาษจากมูลช้างลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

การนำมูลช้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับมูลช้าง  โดยการนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ, กระดาษมูลช้าง,ปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นต้น เพื่อเป็นการนำมูลช้างกลับมาสร้างประโยชน์และมาตรฐานให้ แก่ชุมชน และผู้ประกอบการเกี่ยวกับช้าง   ทั่วประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น รวม ถึงเป็นการช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ประกอบด้วย อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ, อาจารย์ยุวดี พรธาราพงศ์, อาจารย์ทินวงษ์ รักอิสสระกุล และอาจารย์มัณฑนา ทองสุพล ได้ร่วมมือกันทำวิจัย เพื่อแก้ปัญหาเรื่องมูลช้างได้ศึกษาพื้นที่ของวังช้างอยุธยา แลเพนียด ริมถนน  ป่าโทน ข้างคุ้มขุนแผน อุทยาน   ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ในการศึกษาวิจัย ซึ่งปัจจุบันที่วังช้างอยุธยา แลเพนียด ได้มีการผลิตกระดาษจากมูลช้าง พร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกระดาษมูลช้าง โดยไม่มีกลิ่นเหม็น ประกอบด้วย การทำสมุดบันทึก, อัลบั้มรูป, โปสการ์ด, แผ่นแม่เหล็กติด     ตู้เย็น, แผ่นกระดาษมีสีและไม่มีสี ลักษณะของกระดาษจะคล้าย ๆ กับกระดาษสาที่คนส่วนใหญ่มักนำมาใช้ห่อของ ทำกระดาษลอกลาย บัตรอวยพร นามบัตร เป็นต้น

“มูลช้างที่จะนำมาทำกระดาษให้มีคุณภาพดีจะต้องมีเส้นใยสูง ฉะนั้น อาหารที่ช้างกินจะต้องเป็นอาหารที่มีเส้นใยสูง อย่างเช่น ใบสับปะรด ที่ซื้อมาจากไร่สับปะรด จังหวัดระยอง  ที่หักหัวสับปะรดแล้วเกษตรกรจะไถทิ้ง ผู้รับเหมาจัดหาต้นสับปะรดจะไปเหมาสวนไว้ แล้วตัดต้น ขนส่งมาที่  หมู่บ้าน เฉลี่ยวันละ 10 ตัน และในขั้นตอนการผลิตกระดาษมูลช้างยังสามารถเติมน้ำหอมลงไปก่อนนำไปตากแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์” อ.มยุรี กล่าว
          สำหรับขั้นตอนในการทำกระดาษจากมูลช้าง เพียงนำมูลช้างที่ได้มาหมักในบ่อ โดยการใส่มูลช้างลง 5 บ่อซีเมนต์ในปริมาณน้ำต่อมูลช้าง คือ น้ำ 1,000 ลิตร ต่อมูลช้าง 700 กิโลกรัม หลังจากนั้นใส่กากน้ำตาลหรือโมลาส ประมาณ 1 1/2 กก. ต่อ 1 บ่อ และใส่น้ำยา  E.M. (Effective Microor-ganisms) ที่ผสมแล้วใส่ลงในบ่อในอัตราส่วน 40 ลิตร ต่อ 1 บ่อ หลังจากนั้นคนให้น้ำยาและมูลช้างเข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว ให้นำมูลช้างมาทำการล้าง เพื่อให้เศษกรวด เศษหินต่าง ๆ ตกตะกอน จากนั้นนำมูลช้างที่ได้จาก การล้างไปต้มใน อัตราส่วน 70 ลิตร : 40 กก. ใช้เวลาต้มประมาณ 1-2 ชม. จนเปื่อยยุ่ย นำเส้นใยที่ได้ใส่เครื่องปั่น โดยใช้เวลาปั่นประมาณ 1 ชม. เมื่อทำการปั่นเสร็จแล้ว หลังจากนั้นเอาเส้นใยที่ได้ใส่ลงในตะแกรงเพื่อให้สะเด็ดน้ำต่อมานำไปแตะลงในแฟรม หรือตัวแบบกระดาษเพื่อนำไปตากให้แห้งแล้วลอกออก นำมาเรียงให้เป็นระเบียบ เมื่อกระดาษที่นำไปตากนั้นแห้งแล้ว เอามาแกะแล้วเรียงเป็นแถวให้เรียบร้อยพร้อมนำ ไปใช้
          เมื่อได้กระดาษแล้ว  ก็นำกระดาษมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก อาทิ  สมุดบันทึก, ที่คั่นหนังสือ, สมุดสะสมภาพ และกระดาษมูลช้างนำมาให้ช้างวาดรูปเพื่อ จำหน่าย ฯลฯ ซึ่งมีวางจำหน่ายที่วังช้างอยุธยา แลเพนียด แต่ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านยังไม่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจนัก ทางกลุ่มวิจัยจึงได้ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในแนวทางต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม และมีความน่าสนใจมากขึ้น รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา  มีการบรรจุหีบห่อยากต่อการชำรุด และ ได้มีการทำโลโก้ตราสัญลักษณ์ให้เป็นที่ รู้จักและจดจำของนักท่องเที่ยว โดยปัจจุบันมีวางจำหน่ายที่วังช้างอยุธยา แลเพนียด แห่งเดียว ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการวางจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ถือเป็นการสร้างรายได้ ให้กับชุมชนในวังช้างอยุธยา แล เพนียด ด้วย นับว่าเป็นงานวิจัยที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดการทำลายไม้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษได้อีกทางหนึ่งด้วย และที่สำคัญยังสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้าน และเป็นการช่วยช้างได้อีกด้วย ปัจจุบันได้พัฒนาคุณภาพของกระดาษมูลช้างและได้ให้กลุ่มแม่บ้านทำกระดาษมูลช้างเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน และได้มีการนำกระดาษมูลช้างมาทำของที่ระลึกขายเพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มคนเลี้ยงช้าง และสถานที่จำหน่ายที่วังช้างอยุธยา แลเพนียด 
ผู้ที่สนใจผลงานวิจัยกระดาษมูลช้าง สามารถเข้าร่วมงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0-2280-7918 หรือwww.rmutp.ac.th

 

ข่าวประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม๔๐๖ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

รายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคามรายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคาม

  รายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคาม   ระหว่างวันที่  ๑ มิถุนายน ๕๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่ภาพ
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคามรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเ [ ... ]

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จ้ดจ้าง

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว

ร่างประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      รายละเอียดดาวน์ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว (ฉบับปรับปรุง)

ร่างประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      รายละเอียดดาวน์ [ ... ]

องค์ความรู้สิ่งแวดล้อม

กฏหมายป่าไม้และกฏหมายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กฏหมายป่าไม้และกฏหมายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เนื่องจากป่าไม้ ดิน น้ำ แร่ธาตุ มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่

ป่าศักดิ์สิทธิ์ชีวิตสมดุลป่าศักดิ์สิทธิ์ชีวิตสมดุล

ที่ที่ลมพัดวู่หวิวอากาศเย็นโดยไม่ต้องควานหารีโมตเพื่อลดอุณหภูมิ ที่ที่วอลล์เปเปอร์รอบๆมุ้งลวดลายเป็นต้นไม้จริงๆ ที่ที่เพดานห้องคือท้องฟ้าและดวงดาวส่องแสงระยิบระยับ ความ [ ... ]

การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้

ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูมิประเทศ ชายฝั่งทะเลที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบดอนคลื่น

ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

ลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ถูกราษฎร บุกรุกและครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประมาณ 1 ล้านครอบครัว มีการเรียกร้องขอ กรรมสิทธิ์ ในการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ท [ ... ]

แนวพระราชดำริขยะผลิตไฟฟ้าแนวพระราชดำริขยะผลิตไฟฟ้า

                                              จากแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2538  

แนวพระราชดำริโครงข่ายน้ำแนวพระราชดำริโครงข่ายน้ำ

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการผันน้ำเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่รอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและ [ ... ]

กระดาษจากมูลช้างลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกระดาษจากมูลช้างลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

การนำมูลช้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับมูลช้าง  โดยการนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

จัดการกับขยะมูลฝอยจัดการกับขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย ในเมืองใหญ่ เราจะเห็นบางถนนสะอาด มีกระถางดอกไม้ ต้นไม้เรียงรายอยู่ข้างทาง แต่บางถนนสกปรก มีถุงใส่เศษอาหาร

ผู้บริหาร

นายนรินทร์ สายซอ

ผอ.ทสจ.มหาสารคาม

บริการ ทส.

 

 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

148143
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
121
78
828
146666
3240
3181
148143

Your IP: 54.156.90.21
Server Time: 2017-07-28 14:44:42