บริการวิชาการ

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

แนวพระราชดำริโครงข่ายน้ำ

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการผันน้ำเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่รอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำ หรือแหล่งน้ำที่มีศักยภาพที่ดี และ  มีความเหมาะสม มาเติมให้อ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพน้อย กรมชลประทานจึงได้ดำเนิน โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยก่อสร้างท่อผันน้ำเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ระหว่าง อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม- อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม-อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด- อ่างเก็บน้ำห้วยทราย (หุบกะพง) และ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย (ศูนย์ฯห้วยทราย) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถกระจายน้ำเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภค บริโภคของเกษตรกรได้เป็นวงกว้างและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและจากความสำเร็จของโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในครั้งนี้ ทางกรมชลประทานจึงได้ขยายผลนำไปใช้ในโครงการอื่น ๆ เช่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกมี โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ ในจังหวัด ระยอง-ชลบุรี โดยได้ก่อสร้างระบบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่าง อ่างเก็บน้ำดอกกราย-หนองปลาไหล-คลองใหญ่-ประแสร์ เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นทางคณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (โครงการลงทุนภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ) ให้กรมชลประทานดำเนิน โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำในจังหวัดระยอง  โดยจะก่อสร้างระบบผันน้ำจากคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ก่อนที่จะส่งน้ำต่อมายังอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ทั้งนี้เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการ อุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และการอุตสาห กรรมในเขตจังหวัดระยองนอกจากนี้ยังอนุมัติให้ ดำเนินโครง การผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยจะก่อสร้างระบบท่อผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตร และการอุปโภคบริโภค 

        อีกโครงการหนึ่งที่จะทำเป็นโครงข่ายน้ำก็คือ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
นอกจากนี้กรมชลประทานยังมีโครงการผันน้ำเชื่อมโยง สร้างเป็นโครงข่ายน้ำอีกหลายโครงการแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าจะเป็น โครงการผันน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักลงสู่ลุ่มน้ำลำตะคอง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โครง การผันน้ำโขง-ชี-มูล ซึ่งเป็นเมกะโปรเจคท์ ที่จะพลิกฟื้นสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทำให้สามารถขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ล้านไร่ โครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำยวมตอนล่าง-เขื่อนภูมิพล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะสามารถผันน้ำมายังเขื่อนได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการผันน้ำ กก-อิง-น่าน มาเติมไว้เป็นน้ำต้นทุนของเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งจะได้ปริมาณน้ำอีกไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเช่นกัน
ถ้าเราสามารถขยายผลโครงข่ายน้ำ ตามแนวพระราชดำริ โดยเชื่อมโยงแหล่งน้ำแต่ละแห่งที่มีศักยภาพเข้าด้วยกัน ก็จะทำให้การแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่น้อยทีเดียว.
แหล่งที่มา : www.dailynews.co.th

 

ข่าวประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม๔๐๖ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

รายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคามรายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคาม

  รายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคาม   ระหว่างวันที่  ๑ มิถุนายน ๕๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่ภาพ
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคามรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเ [ ... ]

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จ้ดจ้าง

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว

ร่างประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      รายละเอียดดาวน์ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว (ฉบับปรับปรุง)

ร่างประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      รายละเอียดดาวน์ [ ... ]

องค์ความรู้สิ่งแวดล้อม

กฏหมายป่าไม้และกฏหมายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กฏหมายป่าไม้และกฏหมายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เนื่องจากป่าไม้ ดิน น้ำ แร่ธาตุ มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่

ป่าศักดิ์สิทธิ์ชีวิตสมดุลป่าศักดิ์สิทธิ์ชีวิตสมดุล

ที่ที่ลมพัดวู่หวิวอากาศเย็นโดยไม่ต้องควานหารีโมตเพื่อลดอุณหภูมิ ที่ที่วอลล์เปเปอร์รอบๆมุ้งลวดลายเป็นต้นไม้จริงๆ ที่ที่เพดานห้องคือท้องฟ้าและดวงดาวส่องแสงระยิบระยับ ความ [ ... ]

การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้

ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูมิประเทศ ชายฝั่งทะเลที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบดอนคลื่น

ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

ลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ถูกราษฎร บุกรุกและครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประมาณ 1 ล้านครอบครัว มีการเรียกร้องขอ กรรมสิทธิ์ ในการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ท [ ... ]

แนวพระราชดำริขยะผลิตไฟฟ้าแนวพระราชดำริขยะผลิตไฟฟ้า

                                              จากแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2538  

แนวพระราชดำริโครงข่ายน้ำแนวพระราชดำริโครงข่ายน้ำ

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการผันน้ำเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่รอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและ [ ... ]

กระดาษจากมูลช้างลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกระดาษจากมูลช้างลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

การนำมูลช้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับมูลช้าง  โดยการนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

จัดการกับขยะมูลฝอยจัดการกับขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย ในเมืองใหญ่ เราจะเห็นบางถนนสะอาด มีกระถางดอกไม้ ต้นไม้เรียงรายอยู่ข้างทาง แต่บางถนนสกปรก มีถุงใส่เศษอาหาร

ผู้บริหาร

นายนรินทร์ สายซอ

ผอ.ทสจ.มหาสารคาม

บริการ ทส.

 

 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

148143
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
121
78
828
146666
3240
3181
148143

Your IP: 54.156.90.21
Server Time: 2017-07-28 14:44:42