บริการวิชาการ

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

แนวพระราชดำริขยะผลิตไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2538  

 

 เกี่ยวกับการกำจัดขยะแบบครบวงจร ก่อเกิดเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาไม่หยุดยั้งจนได้องค์ความรู้มากมาย หนึ่งในนั้นเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากความร่วมมือของ ม.เกษตรศาสตร์ และ บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด เกิดประโยชน์มหาศาลทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ และยังสามารถนำดินมาหมุนเวียนในการฝังกลบขยะได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยไม่เปลืองทรัพยากรที่ดิน ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานได้จัดสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวในงาน  “การจัดการขยะแบบครบวงจรตามแนวพระ ราชดำริ” เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงาน ที่ห้องแซฟไฟร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอำพล เสนาณรงค์ กล่าวว่า เมื่อปี 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติและทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงาน  ต่าง ๆ เมื่อทรงพระดำเนินถึงนิทรรศการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับโครงการผลิตแก๊สจากขยะ และได้พระราชทานแนวพระราชดำริในส่วนการใช้ประโยชน์จากแก๊ส ตลอดจนการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะในพื้นที่ฝังกลบ และพระราชประสงค์ให้โครงการนี้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและจริงจัง ในการนี้ได้พระราชทานเงิน 1 ล้านบาท จากมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่คณะทำงาน เพื่อดำเนินการในรูปแบบของ “กองทุนบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะ”  

           “โครงการนี้เป็นเรื่องใหม่ของประเทศมีอุปสรรคมากมาย คณะทำงานนักวิชาการได้ศึกษาหาความรู้และดูงานในต่างประเทศ และดำเนินงาน เรื่อยมาตลอดเวลา 15 ปี ประสบปัญหามากมายทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ บริหารจัดการ อาทิ แก๊สเป็นพิษ น้ำปนเปื้อน ฯลฯ กระทั่งปี 2552 จึงประสบความสำเร็จ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 480,080 ยูนิต โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการตลอดเวลา ด้วยแนวพระราชดำริเสมือนเป็นไม้ขีดไฟก้านแรกที่จุดประกายการพัฒนานี้ ทำให้มีการนำที่ดินมาหมุนเวียนเพื่อใช้ในการฝังกลบขยะ ทำให้เรามีพื้นที่กำจัดขยะต่อเนื่องถาวร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลก จึงเป็นครั้งแรกของโลก แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถเป็นเลิศ” นายอำพลกล่าว
ด้านประธานที่ปรึกษา บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด นายไชย ยศ สะสมทรัพย์ ผู้สนับสนุนพื้นที่การศึกษา กล่าวว่า เพราะความสุขคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ชีวิตอยู่กับขยะทุกวัน อยู่กับสิ่งที่ทุกคนรังเกียจ ถ้าปราศจาก ความพึงพอใจความภูมิใจสุขใจ ทำไม่ได้ เครื่องจักรที่มีมาตรฐาน แค่ไหนจากภายนอก แต่ถ้าใจอ่อนแอก็ไม่มีทางสำเร็จ เมื่อ ตนมีโอกาสทำให้สิ่งไร้ค่าอย่าง “ขยะ” ให้มีคุณค่าขึ้นมา และต่อยอดจนกลายเป็นไฟฟ้า ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต อีกทั้งได้เดินตามรอยพระราชดำริในการจัดการขยะแบบครบวงจร ทำให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์
มากมายในทุก ๆ ด้าน   
            นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับพระราชดำรัส “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” โดยเปิดโอกาสให้ชาวกำแพงแสนซึ่งเป็นพื้นที่ก่อตั้งบ่อฝังกลบขยะ และชาว   บ้านทุกตำบลพร้อมผู้นำท้องถิ่นหมุนเวียนมา เดินรอบบ่อฝังกลบในช่วงเช้าตรู่ผ่านกิจกรรม     “เสาร์สุขภาพ” ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติร่วมกัน ทำให้ชาวบ้านเข้าใจกระบวนการทำงาน เข้าถึงด้วยการได้เห็นและสัมผัส และเกิดการพัฒนาในพื้นที่และได้ประโยชน์ร่วมกัน
แหล่งที่มา : www.dailynews.co.th

 

ข่าวประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม๔๐๖ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

รายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคามรายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคาม

  รายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคาม   ระหว่างวันที่  ๑ มิถุนายน ๕๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่ภาพ
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคามรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเ [ ... ]

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จ้ดจ้าง

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว

ร่างประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      รายละเอียดดาวน์ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว (ฉบับปรับปรุง)

ร่างประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      รายละเอียดดาวน์ [ ... ]

องค์ความรู้สิ่งแวดล้อม

กฏหมายป่าไม้และกฏหมายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กฏหมายป่าไม้และกฏหมายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เนื่องจากป่าไม้ ดิน น้ำ แร่ธาตุ มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่

ป่าศักดิ์สิทธิ์ชีวิตสมดุลป่าศักดิ์สิทธิ์ชีวิตสมดุล

ที่ที่ลมพัดวู่หวิวอากาศเย็นโดยไม่ต้องควานหารีโมตเพื่อลดอุณหภูมิ ที่ที่วอลล์เปเปอร์รอบๆมุ้งลวดลายเป็นต้นไม้จริงๆ ที่ที่เพดานห้องคือท้องฟ้าและดวงดาวส่องแสงระยิบระยับ ความ [ ... ]

การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้

ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูมิประเทศ ชายฝั่งทะเลที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบดอนคลื่น

ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

ลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ถูกราษฎร บุกรุกและครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประมาณ 1 ล้านครอบครัว มีการเรียกร้องขอ กรรมสิทธิ์ ในการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ท [ ... ]

แนวพระราชดำริขยะผลิตไฟฟ้าแนวพระราชดำริขยะผลิตไฟฟ้า

                                              จากแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2538  

แนวพระราชดำริโครงข่ายน้ำแนวพระราชดำริโครงข่ายน้ำ

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการผันน้ำเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่รอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและ [ ... ]

กระดาษจากมูลช้างลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกระดาษจากมูลช้างลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

การนำมูลช้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับมูลช้าง  โดยการนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

จัดการกับขยะมูลฝอยจัดการกับขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย ในเมืองใหญ่ เราจะเห็นบางถนนสะอาด มีกระถางดอกไม้ ต้นไม้เรียงรายอยู่ข้างทาง แต่บางถนนสกปรก มีถุงใส่เศษอาหาร

ผู้บริหาร

นายนรินทร์ สายซอ

ผอ.ทสจ.มหาสารคาม

บริการ ทส.

 

 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

148143
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
121
78
828
146666
3240
3181
148143

Your IP: 54.156.90.21
Server Time: 2017-07-28 14:44:42