บริการวิชาการ

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

ลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ถูกราษฎร บุกรุกและครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประมาณ 1 ล้านครอบครัว

มีการเรียกร้องขอ กรรมสิทธิ์ ในการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ที่ได้บุกรุกครอบครองไว้ เป็นปัญหาที่ทวีขึ้นทุกขณะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ โดย พยายามเปลี่ยนราษฎรจาก สภาพผู้บุกรุกทำลายป่าให้กลายมาเป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าด้วยทรงตระหนักถึงการพึ่งพาของคนและป่าดังนั้นในการที่คนจะอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ทรงมีแนวพระราชดำริ

ดังนี้     

      1. จัดจำแนกความเหมาะสมการใช้ที่ดินตามลักษณะโครงสร้างของดิน การพัฒนาชุมชนต้องคำนึงถึงการจัดพื้นที่อย่างเหมาะสมแก่ราษฎร ซึ่ง ประกอบด้วย พื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน พื้นที่ทำกินหรือพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่อนุรักษ์ 
          2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยใก้ราษฎรปลูกพืชเศรษฐกิจควบคู่ไป ก้วย เพื่อจะได้พึ่งตนเองได้ 
          3. ส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกป่า และจัดการ ทรัพยากรด้วยตนเอง นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรเพื่อเพิ่มรายได้ แล้ว ยังมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกป่า ได้ทรงเสนอแนะให้ ตั้ง "ป่าไม้หมู่บ้าน" ขึ้นมา เพื่อให้ราษฎรเพาะต้นกล้าให้แก่ราชการ เป็นการเอื้อประโยชน์ ต่อกัน
         4. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ พระราชกรณียกิจในการ เสด็จฯ เยี่ยมเยือนราษฎรแต่ละครั้งจะพระราชทานเครื่องเขียนแบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ แก่ครูผู้ทำงานในถิ่นทุรกันดาร บางพื้นที่ที่ทรงพบว่าไม่มีโรงเรียน เด็กๆ ไปเรียนลำบาก เพราะอยู่บนป่าเขาห่างไกลเกินไป ก็จะพระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียน เมื่อชาวบ้านมีการศึกษา มีความรู้ ก็ย่อมเกิดความเข้าใจ เกิด สำนึกทางสังคม และสำนึกในทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นผลต่อเนื่องตามมา 
          5. เสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึก งานด้านอนุรักษ์ป่าไม้และต้น น้ำลำธารจะประสบผลดี มีความต่อเนื่อง และรักษาความสมบูร์ของธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่ง ยืนเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจิตสำนึกของชาวบ้านเป็นสำคัญ เพราะแม้จะมีการ ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ มากมายเพียงไร ทุ่มงบประมาณสักเท่าใด มีวิทยาการมีระบบทันสมัย เพียงไร หากชาวบ้านในพื้นที่ไม่ร่วมใจ ไม่เห็นด้วย งานในพื้นที่นั้นก็ย่อมยากที่จะ ประสบความสำเร็จ 
          แนวพระราชดำริที่เน้นการสร้างเสริมคุณธรรมและจิตสำนึก จึงเป็น ปัจจัยอันสำคัญที่ทำให้ต้นน้ำลำธารของเมืองไทยวันนี้ ยังมีอยู่และมั่นใจได้ว่าจะอยู่อีกนาน เท่านาน การสร้างจิตสำนึกแก่ราษฎรตามแนวพระราชดำรินั้น ไม่ใช่วิธีแค่การพูด การสอน เท่านั้น แต่ถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดประโยชน์ ซึ่งชาวบ้านเห็นได้ สัมผัสได้ และรับ ประโยชน์ได้จริงจากความอุดมสมบูรณ์ของป่า ดิน และน้ำ นั้นจะเป็นเครื่องมือสร้างจิตสำ นึกตัวสำคัญ 
          การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยงานอย่างเอาพระราชหฤทัยใส่ และทรงหนุนช่วยอย่างจริงจัง ทรงรับรู้ถึงสภาพการทำงาน สภาพความเป็นอยู่ ทุกข์สุข ของผู้ปฏิบัติงาน พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณเช่นนี้ ย่อมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ชะโลมเลี้ยงปณิธานและอุดมการณ์แห่งการทำงานให้หนักแน่นมั่นคง 
          เมื่อทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ราชการมีพลังใจ มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วม กัน ผลก็คือ พลังสามัคคีในการประกอบกิจการงาน อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

ข่าวประกาศ

รอประกาศ

รอประกาศ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม๔๐๖ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

รายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคามรายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคาม

  รายงานผลการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จังหวัดมหาสารคาม   ระหว่างวันที่  ๑ มิถุนายน ๕๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่ภาพ
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคามรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเ [ ... ]

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จ้ดจ้าง

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว

ร่างประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      รายละเอียดดาวน์ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว (ฉบับปรับปรุง)

ร่างประกวดราคาจ้างเจาะบ่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกระจายน้ำสู่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      รายละเอียดดาวน์ [ ... ]

องค์ความรู้สิ่งแวดล้อม

กฏหมายป่าไม้และกฏหมายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กฏหมายป่าไม้และกฏหมายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เนื่องจากป่าไม้ ดิน น้ำ แร่ธาตุ มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่

ป่าศักดิ์สิทธิ์ชีวิตสมดุลป่าศักดิ์สิทธิ์ชีวิตสมดุล

ที่ที่ลมพัดวู่หวิวอากาศเย็นโดยไม่ต้องควานหารีโมตเพื่อลดอุณหภูมิ ที่ที่วอลล์เปเปอร์รอบๆมุ้งลวดลายเป็นต้นไม้จริงๆ ที่ที่เพดานห้องคือท้องฟ้าและดวงดาวส่องแสงระยิบระยับ ความ [ ... ]

การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้

ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูมิประเทศ ชายฝั่งทะเลที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบดอนคลื่น

ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

ลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ถูกราษฎร บุกรุกและครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประมาณ 1 ล้านครอบครัว มีการเรียกร้องขอ กรรมสิทธิ์ ในการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ท [ ... ]

แนวพระราชดำริขยะผลิตไฟฟ้าแนวพระราชดำริขยะผลิตไฟฟ้า

                                              จากแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2538  

แนวพระราชดำริโครงข่ายน้ำแนวพระราชดำริโครงข่ายน้ำ

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการผันน้ำเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่รอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและ [ ... ]

กระดาษจากมูลช้างลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกระดาษจากมูลช้างลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

การนำมูลช้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับมูลช้าง  โดยการนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

จัดการกับขยะมูลฝอยจัดการกับขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย ในเมืองใหญ่ เราจะเห็นบางถนนสะอาด มีกระถางดอกไม้ ต้นไม้เรียงรายอยู่ข้างทาง แต่บางถนนสกปรก มีถุงใส่เศษอาหาร

ผู้บริหาร

นายนรินทร์ สายซอ

ผอ.ทสจ.มหาสารคาม

บริการ ทส.

 

 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

148143
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
121
78
828
146666
3240
3181
148143

Your IP: 54.156.90.21
Server Time: 2017-07-28 14:44:42