สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

 
เรื่อง : 1. การปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ดาวน์โหลด
เรื่อง : 2. คู่มือการจัดแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดาวน์โหลด
เรื่อง : 3. โครงการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) ดาวน์โหลด