พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม

  กลับสู่หน้าหลัก อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์ โครงสร้างบุคลากร ติดต่อเรา

   ดาวน์โหลดเอกสาร พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในส่วนของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


         กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้

     กฎหมายและความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

             พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ [ .PDF]         พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ [ .PDF]
             พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ [ .PDF]
        คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม [ .ZIP]
             พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ [ .PDF]
             พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ [ .PDF]
ประกาศกรมป่าไม้และกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ใหม่
             พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ [ .PDF]
ดาวน์โหลด [ .PDF]
             พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ [ .PDF]  
 

***คลิ๊กที่นี่คลังกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เพิ่มเติม)***