Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
A3
A2
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม


         สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม มีการก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ที่กำหนดส่วนราชการและฐานะ องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น และในปี 2547 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ถูกกำหนดภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานโดยอาศัยอำนาจการบริหารตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  และกำหนดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

(ก) จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

 

(ข) ดำเนิน การตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตาม ที่ได้รับมอบหมาย

 

(ค) เฝ้า ระวัง ตรวจสอบ กำกับดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ และบำรุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง

(ง) กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและกิจการประปา

(จ) ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

อำนานหน้าที่

๑)      จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

๒)      ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

๓)      เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ และบำรุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔)      กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และกิจการประปา

๕)      ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

๖)      ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๑.     ส่วนอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑)        บริหารงานสำนักงาน

๒)        บริหารงานการคลัง งบประมาณและพัสดุ

๓)        บริหารงานบุคคล

๔)        ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.     ส่วนสิ่งแวดล้อม  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑)        จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

๒)        ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

๓)        ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

๔)        ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ

๕)        ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ

๖)        ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓.    ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑)        จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด

๒)        การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์

๓)        การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์

๔)        การอนุญาตขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน

๕)        การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่

๖)        การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจ

๗)        ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

๘)        ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด

๙)        ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด

๑๐)    ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๑๑)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔.     ส่วนแผนงานและทรัพยากรน้ำ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑)        บริหารงานแผนงาน ติดตาม และประเมินผล

๒)        ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด

๓)        ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบกำกับ ดูแล ส่งเสริมเผยแพร่บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด

๔)        กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดิน

๕)        อนุญาต ควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล

๖)        ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด

๗)        กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด

 

๘)        ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย