Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564  นายก้องเกียรติ  เต็มตำนาน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้  นายนาวิน แก้วเพชร ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายประมวล พลเสน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน  นายนัณชพล ศิริเมืองราช  เจ้าพนักงานธุรการ  ร่วมกับสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด , สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการติดตามประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่