Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Maha Sarakham

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
banner ทบ 1920-390
banner ทบ 380-120
banner คพ 120-50
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 26 เมษายน 2564  นายก้องเกียรติ  เต็มตำนาน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้นายวิทักษ์  โพธิ์ศรีมาตย์ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานที่ประชุมฯ มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนในศาลปกครองขอนแก่น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทน คณะกรรมการฯ และ มอบอำนาจให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามดำเนินการในทางคดีทั้งปวงที่เกี่ยวกับศาลปกครองขอนแก่นจนถึงที่สุด ตลอดจนมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอัยการดำเนินการแทนได้

แกลเลอรี่